Παράπονα

1.1 Είμαστε υπερήφανοι για το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουμε στην Εξυπηρέτηση Πελατών. Ανεξαρτήτως προβλήματος, η αρμόδια ομάδα εξυπηρέτησης πελατών είναι εξειδικευμένη, έτοιμη και διαθέσιμη να επιληφθεί του προβλήματος με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Εφόσον προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, πολύ απλά ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα και θα επιλυθεί σύντομα. Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελίες, αναφορές και να εκφράζετε παράπονα καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετράωρου, όλες τις ημέρες της εβδομάδας (24/7).

1.2 Διαδικασία υποβολής καταγγελίας, παραπόνου, διαφωνίας για θέματα ή συμβάντα που αφορούν στα διεξαγόμενα από τη Novibet Παίγνια ή / και στις σχετικές με αυτά συναλλαγές και προς τούτο:

1.2.1 Οι πελάτες μας μπορούν να υποβάλουν τα παράπονά τους με τους παρακάτω τρόπους

α) γραπτώς στην ταχυδρομική διεύθυνση Gamart Limited, 170, Pater House, Level 1 (Suite A271), Psaila Street, Birkirkara, BKR 9077, Μάλτα

β) με email στο [email protected]

γ) με ζωντανή συνομιλία επιλέγοντας τον αντίστοιχο τρόπο επικοινωνίας στο αντίστοιχο πεδίο «Εξυπηρέτηση» στην ιστοσελίδα μας.

1.2.2 α. Εάν αισθάνεστε ότι δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά σας, μπορείτε να συμπληρώσετε και υποβάλλετε την φόρμα που θα βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας, με την ένδειξη "Εξυπηρέτηση/Support"

β. Η καταγγελία θα πρέπει περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας σας και ειδικότερα:

αα. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο

ββ. Ημερομηνία γέννησης

γγ. Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ

δδ. Πλήρη διεύθυνση μόνιμης διαμονής

εε. Διεύθυνση και επιθυμητό τρόπο αποστολής της απάντησης

και θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίησή σας.

γ. Η καταγγελία θα πρέπει να περιγράφει επαρκώς τα συμβάντα, τον χρόνο και τους λόγους που επικαλείστε και θα περιλαμβάνει τυχόν στοιχεία που διαθέτετε και τα οποία τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς σας κατά την κρίση σας.

δ. Το παράπονο κατατίθεται το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επομένη της ημερομηνίας του συμβάντος. Ωστόσο, σε ειδικές περιπτώσεις που η καταγγελία έχει επαρκή στοιχεία ώστε να χαρακτηριστεί βάσιμη, το εκπρόθεσμο της υποβολής της δεν αναιρεί την υποχρέωση του Κατόχου να την εξετάσει.

ε. Η Novibet θα εξετάζει τα αναφερόμενα στην καταγγελία και σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώνει σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην καταγγελία εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της.

στ. Εφόσον η απάντηση της Novibet δεν σας ικανοποιεί, δύναστε, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της απάντησης, να αιτηθείτε την εξέταση της καταγγελίας από την Ε.Ε.Ε.Π.. Η αίτηση εξέτασης από την Ε.Ε.Ε.Π., κοινοποιείται υποχρεωτικά από Εσάς στη Novibet, η οποία θα διαβιβάζει, αμελλητί, την απάντηση και τα σχετικά με την καταγγελία στοιχεία στην Ε.Ε.Ε.Π..

ζ. H Novibet έχει το δικαίωμα να μην απαντά σε καταγγελίες που είναι πλήρως αόριστες καταγγελίες ή που επαναλαμβάνονται με τρόπο καταχρηστικό.

η. Η Novibet δεν θα σας γνωστοποιεί στοιχεία και πληροφορίες για τα οποία έχει υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας ή / και απορρήτου κατά τις κείμενες διατάξεις.

1.3 Επίλυση από Ανεξάρτητη Αρχή

Στην περίπτωση μη φιλικής διευθέτησης της διαφοράς σύμφωνα με τα παραπάνω, τα μέρη μπορούν να απευθυνθούν σε έναν από τους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) που είναι καταχωρημένοι στο οικείο Μητρώο που τηρείται βάσει των διατάξεων της υπ’ αρ. 70330 οικ./2015 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1421), όπως κάθε φορά ισχύει, αφού θέσουν σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν στη διαφορά, γνωστοποιώντας την πρόθεσή τους για διευθέτηση.