Υπεύθυνο Παιχνίδι

1

Η Πολιτική της Novibet για τον Υπεύθυνο Στοιχηματισμό

Η Novibet έχει δεσμευτεί στο να ενθαρρύνει τον υπεύθυνο στοιχηματισμό, να προωθεί την επίγνωση στο πρόβλημα του τζόγου καθώς και στο να βελτιώνει την πρόληψη, τη μεσολάβηση και τη θεραπεία. Η πολιτική της Novibet για Υπεύθυνο Στοιχηματισμό διατυπώνει τη δέσμευσή της να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις από το πρόβλημα του τζόγου και να προωθήσει πρακτικές υπεύθυνου στοιχηματισμού.

Πιστεύουμε ότι είναι ευθύνη μας προς εσάς, τους πελάτες μας, να διασφαλίζουμε ότι απολαμβάνετε τη στοιχηματική σας εμπειρία στον ιστότοπό μας, ενώ παραμένετε πλήρως ενήμεροι για τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με το πρόβλημα του τζόγου.

Για να βοηθήσουμε τους παίκτες μας να στοιχηματίσουν υπεύθυνα, διασφαλίζουμε ότι όλο μας το προσωπικό λαμβάνει γνώσεις για τον υπεύθυνο στοιχηματισμό. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες ή βοήθεια.

Όρια και αυτό-αποκλεισμός που καθορίζονται από τον παίκτη

Όρια

1. Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε χρηματικό όριο:

α. ως προς το μέγιστο ποσό κατάθεσης (deposit limit)

β. χρηματικό όριο, ως προς το μέγιστο ποσό απώλειας (loss limit), και

γ. χρονικό όριο, ως προς τον μέγιστο χρόνο Συμμετοχής (time limit) στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια και στο Στοίχημα επί εικονικών γεγονότων (virtual events) το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).

2. Κατανοείτε τα ακόλουθα, αναφορικά με τη λειτουργικότητα και τη σκοπιμότητα καθορισμού των ανωτέρω ορίων:

α. Ότι υποχρεούστε να θέσετε τα παραπάνω όρια, σύμφωνα με τη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 3265) και τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

β. Ότι οφείλετε να θέτετε τα όρια, με γνώμονα μία συνετή παικτική συμπεριφορά ανάλογη των δυνατοτήτων Σας και έχοντας συνείδηση των κινδύνων που συνεπάγεται η ενασχόλησή Σας με τα Παίγνια.

γ. Ότι μπορείτε να τροποποιείτε τα παραπάνω όρια, αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο τέθηκαν, με την εξαίρεση της τροποποίησης υφιστάμενων ορίων προς το αυστηρότερο, η οποία εφαρμόζεται άμεσα.

δ. Ότι θα ειδοποιείστε με ενημερωτικό μήνυμα από τη Novibet μόλις υπερβείτε ποσοστό 80% του κατά περίπτωση ορίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 3265).

ε. Ότι στην περίπτωση διακοπής της Συμμετοχής Σας λόγω συμπλήρωσης του μέγιστου χρονικού ορίου Συμμετοχής Σας (time limit) δεν επιτρέπεται να Συμμετέχετε στα Παίγνια για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τον χρόνο λήξης ισχύος του ορίου.

στ. Ότι στην περίπτωση που με την επικείμενη Συμμετοχή Σας, θα υπερβείτε το όριο του μέγιστου ποσού απώλειας (loss limit), επιτρέπεται να συνεχίσετε τη Συμμετοχή Σας, υπό την προϋπόθεση ότι, με την τοποθέτηση στην οποία θα προβείτε, δεν θα υπερβείτε το μέγιστο όριο απώλειας (loss limit) που έχει τεθεί.

ζ. Ότι το παραπάνω χρονικό όριο, του μέγιστου χρόνου Συμμετοχής Σας (time limit) τίθεται σε επίπεδο ημέρας, από ώρα 00:00:00 έως ώρα 23:59:59 της αυτής ημερολογιακής ημέρας, ή εβδομάδας, από ημέρα Κυριακή έως και ημέρα Σάββατο, ή μήνα, από την πρώτη έως και την τελευταία ημέρα του μήνα.

η. Ότι ως χρόνος Συμμετοχής Σας προσμετράται αυτός της ενεργού Συμμετοχής στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών γεγονότων (virtual events), το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator). Ο χρόνος παραμονής σας στον Ιστότοπο ή / και σύνδεσης στο ειδικό λογισμικό (client software) της Novibet, χωρίς να υπάρχει ενεργή συμμετοχή στα Παίγνια (λ.χ. τοποθέτηση στοιχήματος, «ποντάρισμα» κ.λπ.) δεν προσμετράται για τον υπολογισμό συμπλήρωσης του ορίου του μέγιστου χρόνου Συμμετοχής.

Εσείς, ήδη με την εγγραφή Σας και την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης, υποχρεούστε, πριν ακόμη Συμμετάσχετε στα Παίγνια, να θέσετε σε κάθε όριο μία συγκεκριμένη τιμή της επιλογής Σας. Η επιλογή «Κανένα όριο» (no limit) δεν επιτρέπεται να παρέχεται. Η Novibet διασφαλίζει ότι μπορείτε να καταχωρίσετε για κάθε όριο την επιθυμητή τιμή. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται προεπιλεγμένες τιμές, η κλίμακα των τιμών αυτών συγκροτείται με τέτοια διαβάθμιση, ώστε αφενός να διατίθενται σε Εσάς όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές και αφετέρου διασφαλίζεται ότι το σύστημα καθορισμού των Ορίων είναι χρηστικό και λειτουργικό. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να θέσετε τιμή που δεν περιλαμβάνεται στις επιλογές, η Novibet θα Σας ενημερώνει για την τιμή που είναι διαθέσιμη και βρίσκεται πλησιέστερα στην επιθυμητή. Εάν απαιτείται στρογγυλοποίηση τιμών, αυτή διενεργείται προς τον πλησιέστερο ακέραιο, σύμφωνα με τη συνθήκη i≤0.4, i≥0.5, όπου (i) τα ψηφία των μονάδων, δεκάδων, εκατοντάδων ή χιλιάδων για τα οποία απαιτείται η στρογγυλοποίηση:

Όσον αφορά την τροποποίηση ενός ορίου, αυτή πραγματοποιείται αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο τέθηκε το συγκεκριμένο όριο, εκτός εάν πρόκειται για τροποποίηση προς το αυστηρότερο, η οποία εφαρμόζεται άμεσα. Έτσι, κατανοείτε, για παράδειγμα, ότι εάν θέσετε ένα όριο σε μηνιαία βάση και κατόπιν τροποποιήσετε το όριο αυτό, η τροποποίηση θα εφαρμοστεί από την 1η ημέρα του μήνα που ακολουθεί αυτόν που τροποποιήσατε το συγκεκριμένο όριο, εκτός εάν πρόκειται για τροποποίηση προς το αυστηρότερο, οπότε εφαρμόζεται άμεσα. Ομοίως, εάν θέσετε έναν όριο σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση και κατόπιν τροποποιήσετε το όριο αυτό, η τροποποίηση θα εφαρμοστεί, αντίστοιχα, από την επόμενη ημέρα εκείνης που τροποποιήσατε το συγκεκριμένο όριο ή από την 1η ημέρα της εβδομάδας που ακολουθεί αυτήν που Εσείς τροποποιήσατε το συγκεκριμένο όριο, εκτός εάν πρόκειται για τροποποίηση προς το αυστηρότερο, οπότε εφαρμόζεται άμεσα.

Διάλειμμα από τον στοιχηματισμό και Αυτοαποκλεισμός

Η Novibet σας ενημερώνει ότι μπορείτε, κατόπιν αίτησής σας, να προβείτε στην προσωρινή αποχή ή στον προσωρινό ή στον αόριστης διάρκειας αποκλεισμό σας από τη Συμμετοχή σας στα Παίγνια, καθώς και ότι:

α. Η αίτησή σας υποβάλλεται μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού σας.

β. Με την υποβολή αιτήματος για προσωρινή αποχή η Novibet θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας σε κατάσταση «Φραγής» και διατηρεί τον Λογαριασμό σας στην κατάσταση αυτή για είκοσι τέσσερις (24) ώρες.

γ. Με την υποβολή αιτήματος για προσωρινό αποκλεισμό η Novibet θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας σε κατάσταση «Φραγής» και διατηρεί τον Λογαριασμό σας στην κατάσταση αυτή για τουλάχιστον έναν μήνα.

δ. Με την υποβολή αιτήματος για αποκλεισμό αόριστης διάρκειας, η Novibet θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας σε κατάσταση «Κλειστός» και τερματίζει τη συμβατική σχέση. Η Novibet σας ενημερώνει ότι η εκκαθάριση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.2.4. ανωτέρω. Η εκ νέου δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν αίτησης σας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 3265) και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, εφόσον παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος από την έναρξη του αποκλεισμού και συναφθεί νέα Σύμβαση.

ε. Σε περίπτωση προσωρινού ή μόνιμου αποκλεισμού σας, με την αποδοχή των όρων της παρούσας Σύμβασης, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την καταχώρισή σας στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων που τηρεί η Novibet καθώς και στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.

στ. Η εγγραφή σας στο μητρώο αποκλεισμένων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. συνεπάγεται τον αποκλεισμό σας από τη Συμμετοχή στα Παίγνια όλων των Κατόχων Άδειας.

ζ. Δεν επιτρέπονται καταθέσεις σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας πριν η Novibet προβεί στη διασταύρωση των στοιχείων του προσώπου στο οποίο αντιστοιχεί ο Λογαριασμός, με τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Αποκλεισμένων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.

η. H Novibet ή οι Συνεργάτες της (Affiliates) δεν αποστέλλουν σε Παίκτες που τελούν σε κατάσταση προσωρινής αποχής, προσωρινού ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμού, οποιοδήποτε υλικό εμπορικής επικοινωνίας.

θ. H Novibet σας ενημερώνει ότι έχει το δικαίωμα να προβεί, κατά την αιτιολογημένη κρίση της, σε προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό σας, εφόσον από τα στοιχεία της Παικτικής Δραστηριότητας, τις πληροφορίες που διαθέτει και τη σχετική πολιτική Υπεύθυνου Παιχνιδιού που εφαρμόζει, προκύπτει ότι εσείς παρουσιάζετε προβληματική παικτική συμπεριφορά και παρά τις επανειλημμένες προτροπές της Novibet, εσείς δεν έχετε προβεί ο ίδιος στον αποκλεισμό σας.

ι. H Novibet σας προτρέπει και σας ενθαρρύνει να αναζητήσετε βοήθεια και υποστήριξη από κέντρο απεξάρτησης που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Υπενθύμιση

Έχετε την δυνατότητα να ορίσετε στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας, την συχνότητα μιας υπενθύμισης την οποία θα λαμβάνετε και θα εμφανίζεται στην οθόνη σας κατά την διάρκεια μιας παικτικής συνεδρίας.

Μπορείτε να ορίσετε την υπενθύμιση στη συχνότητα της επιλογής σας ανάμεσα στα 30 , 45, 60 , ή στα 120 λεπτά. Όταν ολοκληρωθούν , για παράδειγμα, τα 30 λεπτά που θέσατε ως όριο συχνότητας, το σύστημα μας θα σας ενημερώσει ότι πέρασαν 30 λεπτά από την ώρα που αρχίσατε την τελευταία παικτική συνεδρία. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να επιλέξετε να συνεχίσετε το παιχνίδι ή να θέσετε άλλο όριο συχνότητας.

Από την ώρα της εγγραφής σας είναι προεπιλεγμένη η συχνότητα υπενθύμισης στα 30 λεπτά.

Όλες οι υπενθυμίσεις σας δίνουν την δυνατότητα να λήξετε την παικτική συνεδρία ,π.χ. αποσύνδεση, και σας παρέχουν σύνδεσμο με το ιστορικό της δραστηριότητας σας.

Δεν μπορείτε να συνεχίσετε να παίζετε αν δεν δηλώσετε ότι λάβατε γνώση για την υπενθύμιση.

Απενεργοποίηση της δυνατότητας ακύρωσης ανάληψης

Ανά πάσα στιγμή μπορείς να απενεργοποιήσεις την δυνατότητα ακύρωσης αναλήψεων στο λογαριασμό σου, επιλέγοντας «Να μην ακυρώνονται οι αναλήψεις μου».

Εφόσον προχωρήσεις σε απενεργοποίηση, η δυνατότητα να την ενεργοποιήσεις εκ νέου θα είναι διαθέσιμη σε μία βδομάδα.

2

Διατηρώντας τον έλεγχο

Ενώ η πλειοψηφία των πελατών μας στοιχηματίζει στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων τους, για κάποιους αυτό μπορεί να είναι πιο δύσκολο. Για να διατηρήσετε τον έλεγχο των συνήθειών σας στα τυχερά παχνίδια, θα θέλαμε να έχετε στο μυαλό σας τα εξής σημεία:

 • Η συμμετοχή στα τυχερά παχνίδια θα πρέπει να γίνεται με μέτρο ως ένας τρόπος αναψυχής και όχι κερδοσκοπίας.
 • Αποφύγετε να κυνηγάτε τα χαμένα σας
 • Στοιχηματίστε μόνο όταν μπορείτε να καλύψετε αυτά που χάνετε
 • Παρακολουθήστε το χρόνο και το ποσό των χρημάτων που δαπανάτε

Εάν θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον σχετικά με οποιεσδήποτε ανησυχίες που ενδεχομένως να έχετε σχετικά με τον τζόγο, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με έναν από τους οργανισμούς που παρατίθενται παρακάτω.

3

Έχετε κάποιο πρόβλημα;

Αν σας προβληματίζει ότι ο τζόγος έχει αρνητική επίπτωση στη ζωή σας ή σε κάποιου άλλου, τότε οι παρακάτω ερωτήσεις μπορούν να σας βοηθήσουν να το διαπιστώσετε.

 1. Σας αποτρέπει ο στοιχηματισμός από το να πηγαίνετε στη δουλειά ή τις σπουδές σας;
 2. Στοιχηματίζετε προκειμένου να περάσει η ώρα σας ή να αποδράσετε από την ανία;
 3. Παίζετε τυχερά παιχνίδια μόνοι σας για μεγάλες χρονικές περιόδους;
 4. Έχετε δεχτεί ποτέ επικρίσεις από τρίτους, επειδή παίζετε τυχερά παιχνίδια;
 5. Έχετε χάσει το ενδιαφέρον σας στην οικογένεια, τους φίλους ή τα χόμπι σας λόγω του τζόγου;
 6. Έχετε ποτέ πει ψέματα για να καλύψετε το μέγεθος των χρημάτων ή του χρόνου που δαπανάτε παίζοντας;
 7. Έχετε πει ψέματα, κλέψει ή δανειστεί, προκειμένου να συντηρήσετε τις συνήθειες του τζόγου σας;
 8. Είστε διστακτικοί στο να ξοδέψετε 'χρήματα για τυχερά παιχνίδια' για οτιδήποτε άλλο;
 9. Στοιχηματίζετε μέχρι να χάσετε όλα σας τα χρήματα;
 10. Αφού έχετε χάσει, νιώθετε ότι πρέπει να προσπαθήσετε και να κερδίσετε πίσω τη χασούρα σας το συντομότερο;
 11. Εάν σας τελειώσουν τα χρήματα, ενώ στοιχηματίζετε, νιώθετε χαμένοι και απελπισμένοι, καθώς και την ανάγκη να παίξετε ξανά το συντομότερο δυνατό;
 12. Διαπληκτισμοί, εκνευρισμοί ή απογοητεύσεις σας κάνουν να θέλετε να παίξετε τυχερά παιχνίδια;
 13. Ο τζόγος σας προκαλεί κατάθλιψη ή ακόμα και τάσεις αυτοκτονίας;

Σε όσο περισσότερες ερωτήσεις απαντήσατε 'ναι', τόσο πιθανότερο είναι ότι έχετε δυσκολίες με τον τζόγο. Για να μιλήσετε με κάποιον που μπορεί να σας παρέχει συμβουλές και υποστήριξη, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με έναν από τους οργανισμούς που παρατίθενται παρακάτω.

ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) ακολουθώντας τον σύνδεσμο : www.kethea.gr ή στην τηλεφωνική γραμμή στήριξης για τα τυχερά παίγνια : 210 9215776

GamCare Forum (Για παροχή στήριξης σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβολικής ενασχόλησης με τον τζόγο) ακολουθώντας τον σύνδεσμο : https://www.gamcare.org.uk/forum

Gamblers Anonymous (Ανώνυμοι Εθισμένοι στον Τζόγο) είναι μία κοινότητα ανδρών και γυναικών που έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με σκοπό να κάνουν κάτι αναφορικά με το προσωπικό τους πρόβλημα στα τυχερά παιχνίδια και να βοηθήσουν και άλλους με καταναγκαστικό εθισμό στον τζόγο να πράξουν το ίδιο. Αντίστοιχες κοινότητες υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο διεθνής ιστότοπος της κοινότητας Gamblers Anonymous βρίσκεται στη διεύθυνση: www.gamblersanonymous.org/ga/.

Gambling Therapy (Θεραπεία του Τζόγου) παρέχει υποστήριξη και συμβουλές σε οποιονδήποτε επηρεάζεται δυσμενώς από τον τζόγο. Η πρόσβαση στον ιστότοπο του οργανισμού είναι δυνατή στη διεύθυνση: www.gamblingtherapy.org.

4

Στοιχηματισμός κάτω των 21 ετών

Είναι παράνομο για οποιονδήποτε κάτω από την ηλικία των 21 ετών να ανοίξει λογαριασμό ή να παίξει τυχερά στοιχήματα στη Novibet. Όσον αφορά το ζήτημα αυτό, η Novibet αναλαμβάνει τις ευθύνες της με μεγάλη σοβαρότητα. Πραγματοποιούμε ελέγχους πιστοποίησης ηλικίας σε όλους τους πελάτες, οι οποίοι κάνουν χρήση μηχανισμών πληρωμών που είναι διαθέσιμοι σε άτομα ηλικίας κάτω των 21.

 

5

Λογισμικό φιλτραρίσματος και αποκλεισμού

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές τρίτων μερών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την παρακολούθηση ή τον περιορισμό της πρόσβασης στο Διαδίκτυο:

 • Net Nanny (www.netnanny.com) : Λογισμικό γονικού ελέγχου και φιλτραρίσματος που σας βοηθάει να ελέγχετε τι μπορείτε να δείτε μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο.
 • CYBERsitter (https://cybersitter.27labs.com/) : Λογισμικό φιλτραρίσματος που επιτρέπει στους γονείς να επιλέξουν τους ιστότοπους που επιθυμούν να μπλοκάρουν.
 • Better Internet for Kids (www.betterinternetforkids.eu) : Ένας ιστότοπος που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα λογισμικά φιλτραρίσματος στο Διαδίκτυο. Προσφέρει επίσης μια δωρεάν δοκιμαστική έκδοση.
 • Betfilter (www.betfilter.com) : Λογισμικό που εμποδίζει την πρόσβαση σε ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών.
 • Gamblock (www.gamblock.com) : Λογισμικό που αποκλείει την πρόσβαση σε ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών.

 

 

6

Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Η Novibet ενθαρρύνει τον υπεύθυνο στοιχηματισμό και διαθέτει στα μέλη της το τεστ αυτοαξιολόγησης, ένα ευρέως αποδεκτό εργαλείο μέτρησης της προβληματικής παικτικής συμπεριφοράς.

Μέσα από το τεστ αυτοαξιολόγησης, διερευνούνται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την προβληματική παικτική συμπεριφορά και τον εθισμό στα τυχερά παίγνια.

Το τεστ είναι ανώνυμο και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να το διενεργήσει οποτεδήποτε και όσες φορές επιθυμεί, καταχωρώντας μόνο την ηλικία και το φύλο του. Σε περίπτωση που έχετε συνδεθεί στον λογαριασμό σας, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε το τεστ αυτοαξιολόγησης.

Ο Δείκτης σοβαρότητας προβληματικού παιχνιδιού (Problem Gambling Severity Index/PGSI) προκύπτει από τις απαντήσεις σε μια σειρά ερωτήσεων για εμπειρίες και γεγονότα που προέκυψαν στον ερωτώμενο κατά τους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες, ως αποτέλεσμα της ενασχόλησης με τα τυχερά παίγνια.

Κάθε επιμέρους απάντηση αξιολογείται σε κατηγορική κλίμακα τεσσάρων βαθμίδων, με τιμές «ποτέ» (0 βαθμοί), «μερικές φορές» (1 βαθμός), «τις περισσότερες φορές» (2 βαθμοί), «σχεδόν πάντα» (3 βαθμοί).

Το τελικό αποτέλεσμα του τεστ είναι το άθροισμα της βαθμολογίας σε κάθε μία από τις εννέα (9) ερωτήσεις και η κατηγοριοποίηση του κινδύνου ενασχόλησης βάσει του δείκτη PGSI γίνεται ως εξής:

 • Υπεύθυνη παικτική συμπεριφορά
 • Παικτική συμπεριφορά χαμηλού κινδύνου
 • Παικτική συμπεριφορά μέτριου κινδύνου
 • Προβληματική παικτική συμπεριφορά
 • Παρόμοιο τεστ αυτοαξιολόγησης μπορεί να διενεργηθεί και στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π.

 

Έκδοση 1: 2021-08-05